นโยบายความเป็นส่วนตัว ม่อนจอง

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ม่อนจอง ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ที่เว็บไซต์ฯ เก็บ รวบรวม ใช้ ประมวลผล เปิดเผย และโอน “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน เมื่อท่านเยื่ยมชมเว็บไซต์ หรือใช้บริการของเว็บไซต์ฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียก “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) อย่างเคร่งครัด

การเก็บและรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ฯ จะเก็บและรวบรวมเพื่อใช้ในการจัดการและการให้บริการแก่ท่าน มีดังต่อไปนี้
  • ชื่อ-สกุล โทรศัพท์ Email
  • หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือ อีเมล

ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่หลงเหลืออยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งเป็นผลจากการใช้บริการค้นหาหรือโฆษณาในเว็บไซต์บนอินเทอร์เน็ตโดยเข้าผ่านบริการของเว็บไซต์ฯ จะอยู่นอกกรอบการบังคับใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เนื่องจากเว็บไซต์ฯ ไม่สามารถจัดการหรือควบคุมข้อมูลดังกล่าวได้โดยตรง

วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

 • เว็บไซต์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บและรวบรวม ผ่านการที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมและการใช้บริการของเว็บไซต์ฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
  • เพื่อแนะนำ เสนอและรับสมัครบริการ
  • เพื่อตรวจสอบตัวตน ในการเข้าใช้บริการ
  • เพื่อตัดสินความเหมาะสมในการให้บริการ
  • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่จะทำให้สามารถติดต่อกับผู้ให้บริการอื่น ได้อย่างเหมาะสมและราบรื่น

การเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล

 • เว็บไซต์ฯ จะไม่เปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลอื่นหากไม่ได้รับความยินยอมจากท่านล่วงหน้า ยกเว้นกรณีต่อไปนี้
  • การเปิดเผยหรือมอบข้อมูลที่ได้จากการจัดทำสถิติและวิเคราะห์ ต่อบุคคลที่สาม ในสภาพที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนได้
  • การเปิดเผยหรือใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลโดยได้รับความยินยอมจากท่านโดยสมัครใจ
  • การเปิดเผยเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเป็นความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งและการตัดสินอื่นๆ ของศาลหรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย

ระยะเวลาการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

 • เว็บไซต์ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่ท่านยังใช้บริการอยู่ และหากไม่มีการเข้าใช้บริการแล้วจะเก็บข้อมูลไว้ ไม่เกินระยะเวลา 5 ปี

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

 • ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้
  • สิทธิในการขอเข้าถึง หรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม
  • สิทธิในการขอให้เว็บไซต์ ดำเนินเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์
  • สิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเว็บไซต์ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เว็บไซต์ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ควบคุมส่วนบุคคลอื่น หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
  • สิทธิในการถอนความยินยอม เว้นแต่ มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือการปฎิบัติตามสัญญาประกันภัยที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน
  • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้
  • สิทธิให้การขอให้เว็บไซต์ ดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้
  • สิทธิในการขอให้เว็บไซต์ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่เว็บไซต์ รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของเว็บไซต์ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ทั้งนี้ เว็บไซต์ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อความในนโยบายฉบับนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ ข้อกำหนดตามกฎหมาย โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า